Boşanma Davaları, Sebep ve Sonuçları

  • Ana Sayfa
  • Boşanma Davaları, Sebep ve Sonuçları
Boşanma Davaları, Sebep ve Sonuçları

Boşanmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle hukuk nezdinde geçerli şekilde kurulmuş bir evliliğin olması gerekir. Cümlenin lafzından da anlaşılacağı üzere mutlak veya nisbi butlan ile batıl olan bir evliliğin, mesela bir imam nikahıyla manen kurulmuş bir evliliğin boşanma ile bitmesi mümkün değildir. Zira bu evlilikler hukuken geçerli şekle bağlı olarak kurulmadığı için yok hükmündedir. Türk Hukuku’na göre geçerli evlilik, evlendirme memuru önünde uygun irade açıklamasının yapılmasıyla kurulur.

Boşanmanın gerçekleşmesi için ikinci koşul, yasada belirlenen boşanma sebeplerinden bir veya birkaçının gerçekleşmesidir. Boşanmaya ancak, kanunda yazılı bir sebep mevcut ise karar verilebilir.

Adana Boşanma Avukatı Ece Güneyli'nin verdiği bilgiler neticesinde; boşanma davası, evlilik birliği içindeki taraflardan biri tarafından açılır. Boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurlu bulunduğunu kanıtlanması gerekir. Buna karşılık boşanma davasını tam kusurlu eş açamaz zira kimse kendi kusuruna dayanarak hukuken korunan bir yarar elde edememelidir.

Boşanma sebepleri öncelikle özel ve genel, daha sonra ise mutlak ve nispi olmak üzere 4 kola ayrılır. Özel boşanma sebepleri; zina, pek kötü davranış, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, hayata kast, onur kırıcı davranış, suç işleme ve terktir. Genel boşanma sebepleri ise; evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı boşanma, eylemli ayrılık sebebiyle boşanmadır.

Tüm bu anlatılanların ışığında, zina, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk, eylemli ayrılık, hayata kast, anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu'na göre mutlak boşanma sebepleridir. Nisbi boşanma sebepleri ise; suç işleme, akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

Tüm bu anlatılanlar hukuk nezdinde geçerli şekilde kurulmuş bir evliliğin boşanma ile nihayete erebilmesinin, kısaca sebep ve sonuçlarıdır. Evlilik birliği, her ne sebeple olursa olsun, taraflardan en az birisi için çekilmez duruma gelmişse, tarafların ve varsa müşterek çocukların huzur ve sükunu için bitirilmelidir.

Son olarak Adana Boşanma Avukatı Ece Güneyli; boşanmak hiçkimse için bir travma haline gelmemelidir. Telafisi mümkün olmayan kırıcı ve yıkıcı sonuçlar mutlaka her iki tarafa da zarar verecektir. Bu durumun önlenmesi ancak hukuk ile mümkündür.

İlgili Blog Yazıları